Jednorázový nákup

Jedná se o standardní nákup celého předpokládaného objemu elektřiny na příslušný kalendářní rok k určitému datu stanovému zákazníkem. Graf jednorázového nákupu - ELE

Postupný nákup

Jedná se o nákup, případně je za určitých podmínek možný i zpětný odprodej elektřiny, v několika krocích. Nákup/prodej probíhá v okamžiku zadání pokynu ze strany zákazníka, nebo automaticky k předem určenému termínu až do výše předpokládané spotřeby zákazníka.

Pro výpočet ceny lze používat tyto produkty (včetně jejich kombinace):
> Roční pásmo – F PXE CZ BL CAL
> Čtvrtletní pásmo – F PXE CZ BL Q
> Měsíční pásmo – F PXE CZ BL M
> Hodinové pásmo – OTE SPOT MARKET BASE LOAD

Nákup může probíhat na tzv. živých cenách, kdy se zákazník rozhoduje okamžitě dle ceny na burze (BEST ASK PRICE), nebo nákup může proběhnout až na tzv. zavírací ceně příslušného obchodního dne (SETTLEMENT/CLOSING PRICE).

K výše uvedené ceně se pak buď připočte koeficient, který v sobě již zahrnuje náklady na tvarování diagramu zákazníka a marži obchodníka, nebo se příslušná cena produktu koeficientem vynásobí a výsledkem je pak konečná cena pro zákazníka.

Nabízíme rovněž možnost automatického nákupu za určitý časový interval (např. období leden-říjen), kdy v tomto intervalu dochází k nákupu elektřiny každý den (dle stanoveného produktu) a výsledná cena je tvořena průměrem těchto cen.

Protože jsme si vědomi, že každý zákazník má jiné potřeby, nabízíme i jiné produkty šité na míru dle požadavku zákazníka.

Graf postupného nákupu - ELE

Tarifní struktura

Výsledná cena pak může mít jednotarifní strukturu a je platná po celou dobu příslušného fakturačního období, nebo můžeme nabídnout dvoutarifní strukturu, kdy cena se rozpadá na vysoký tarif, který platí od 8 hodin do 20 hodin v pracovní dny, a nízký tarif, který platí od 20 hodin do 8 hodin v pracovní dny a během víkendů a státem uznaných svátků. Po dohodě je možná i jiná tarifní struktura odpovídající požadavkům zákazníka.

Bonusový modul

U velkých zákazníků nabízíme možnost získat slevu z výsledné ceny elektřiny v případě, že se zákazník rozhodne upřesňovat svou hodinovou spotřebu ve smluvených lhůtách a odhad spotřeby bude v rozmezí předem dohodnuté hodinové tolerance.

Elektřina s certifikátem

Nabízíme zelenou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie (OZE) dokladovanou certifikátem.
Řada našich zákazníků uplatňuje politiku šetrnosti k životnímu prostředí a požaduje, aby jejich spotřeba elektřiny byla kryta výrobou z obnovitelných zdrojů energie. Pro tyto podniky nabízíme elektřinu, která nese certifikát původu. Naši zákazníci se tak mají možnost na trhu prezentovat jako „planet-friendly“ a např. označit své výrobky značkou šetrnosti.
Původ elektřiny vyrobené z OZE je certifikován prohlášením o uplatněných zárukách původu, které vydává Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE). Certifikáty uvedené v tomto prohlášení jsou uplatněny v souladu s organizačními opatřeními Evidence záruk původu OTE a reprezentují objem elektřiny dodané zákazníkovi (odběrateli) v daném období. Certifikáty, resp. záruky původu se uplatňují na množství elektřiny odebrané ze sítě, přičemž 1 certifikát = 1 MWh odebrané elektřiny.